Loristan-Türk

Monday, July 30, 2012
http://shahre-ben.blogfa.com/

برخي ازضرب المثل هاي تركي شهر بن
1- آشه داشانا گولمَن ،كه سني آشي ده داشار = به كسي كه آشش سر مي رود نخند كه روزي آش توهم سر مي رود.
2- قاپه بير پاشنادا گزمز = در روي يك پاشنه نمي گردد.
3- اُوت قويير قاپوما = آتش پشت درب خانه ام مي گذارد.
4- بيز اُولدوك اُوقوره گِجَه آياييدون اولده = ما دزد شديم شب مهتاب شد.
5- ياييرم اَتين ياق لوسونه يا ييرم اورك آق روسونه = يا مي خورم گوشت ودمه يا مي خورم درد شكم .
6-تيلكِه تيلكيَّه ديير ، تيلكِه قويروقونا = روباه به روباه ميگه ، روباه به دمش
7- سن آقا من آقا ،اينك لَره كيم ساقا = تو آقا من آقا پس گاوارا كي بدوشه
8-بيزهريانه اَلَّديك خلخ كته بلَّده= ماهركجا رانشانه گذاشتيم مردم رفتند گشتند.
9- آروات اولره خان دور، بيلمير داغ دا نه بوران دور= زن در خانه خان است نمي داند در كوه چه طوفان ست.
10- بيزهريانا ميخ توخودوك خلخ گِته طُويله ميخ توخوده = ما هركجا ميخ كوبيديم مردم رفتند ميخ طويله كوبيدند. 
11-سازه اورگتمن خلخه كه دول آتار بُيني يا = ساز را به كسي ياد نده كه تنبك را ميده دستت.
12-اونّا مونّا سُوزي اولسون ، هُورمليكده گوزي اولسون = صحبتت پيش اين و اون باشه اما چشمت به بافتني من باشه
13- هريره گتّي اوگونان عاقل ، مشكلي دوشنه اَلي چاقل = هركجا رفتي عاقل باش كا اگر مشكلي برات پيش آمد دستت باز باشه
14- گت چورك يه سوز اورگن = برو نون بخور حرف ياد بگير
15- بير يريه گول قوي بير يريه تورپاخ = يه طرفت خاكستر بذار ، يه طرفت خاك
16- دريا قيراقونا گتيك دريا قوروده = كنار دريا رفتيم دريا خشكيد
17-هام كيمه اويشايا يول ورمن = همه كس رابه خانه راه مده
18- هام كيمه بير گوزودن باخ مان = همه كس را با يك چشم نگاه مكن
19-  آروادون آخور رنگه آغلاماكدور= زن رنگ آخرش گريه است
20-خلخه قينادوم باشوما گلده = مردم را مسخره كردم سرم آمد.
21- كوپَك اوزونه باخار ، سوموك سويار = سگ به خودش نكاه ميكنه استخوان ليس مي زنه
22- آقلاميانا اَمجَك يوخ = براي گريه نكرده پستان نيست.
23- قيزيم سنه دييرم گلينيم سن اشيت = دخترم به تو ميگم عروسم تو بشنو.
24-اُجوركه اَكدي اُجورده بيچَري =  آن جور كه كاشتي آن جور هم برداشت ميكني.
25-گت پاييز گلي قوز آل = برو پاييز بيا گردو بگير.
26-تيلكيّه گَرَك يوواسه دمينه قوواي= روباه را بايد از جلوي لانه اش فراري بدي.
27- وِرآجا ، گِت حاجا = بده به گرسنه برو حج
28-آلجاقدا ياتانه سيل آپارور ، اوجا داياتانه يل آپارور=  پايين خوابيده را سيل مي برد، بلندي خوابيده را باد.
29-الله سَنه عقل ورسين ، منه پول = خدا به تو عقل دهد به من پول
30-نه طلوق تيكن بيز واروم ، نه اره ورن قيز واروم = نه براي مشك دوختن سوزن دارم نه براي شوهر دادن دختر.
31- خالام بيلده ، عالام بيلده = خاله ام فهميد ، عالم فهميد
32-خلخ بيزه آلمير آت آردونا ، بيز خلخه آلاك ايپ آردونا = مردم مارا كنار اسبش نمي گيره ما آنها را كنار طنابمان بگيريم.
33- گِچن گونَره گون چالماز= براي روزهاي گذشته آفتاب ديگر نمي تابد.
34-گلجي سوقان ساتما گا كه = آمدني براي پياز فروشي كه .
35- آت مان آباي ، تانه باباي = عبا تا ننداز ، پدرت رابشناس .
36-قورقا چاشت اولماز، كوركن پشت اولماز= برشته گندم ناهار نميشه ، داماد پشت نميشه
37-آل داليا آبايه ، ايترميي بابايه = بنداز پشتت عباتا ، گم نكني بابا تا
38-كِچَلَه دِدِلَر يودي باشيه ، دِدِه هوردوم آتوم دالوما = به كچل ميگن سرتا شستي،ميگه بافتم انداختم پشتم
39-دوبيّه ديلَّرنيه بويني اَگيريدير ،دير هارام دوزدوركه بوينوم دوز اُولا= به شتر ميگن چرا گردنت كجه ميگه كجام راسته كه گردنم راست باشه
40-بيچاق دسَّسَينه كَس مَز= چاقودسته خود رانمي برد.
41-گول دَن قاخير ، تورپاخ تا اوتورير= از خاكستر بلند ميشه رو خاك ميشينه.
42-اَل اَله يويار، اَل دَه اوزه يويار = دست دستا مي شوره ، دستم صورتا مي شوره.
43- گيران چورك يِمَن ، مفت دانوشاي = نان گران نخور مفت حرف بزني.
44-دولان پالاسا ، قال قارايازا = به پيچ به پالتو ، بمون تا بهار.
45-تووقي ساتمان، جوجه آلابيل مي = مرغ را نفروش ، جوجه نمي توني بگيري.
46-بيز هريانا ميخ توخودوك ، خلخ كِتِّه دبّه آشته = ما هركجا ميخ كوبيديم ديگري رفت پوست انداخت .
47- اَريشتنين ايچنه چاس، آستانادان گچنه چاس = تا خوردن آش رشته ، تا رد شدن از پل.
48- آقاچ قورده اوزونن عَمله گلير = كرم درخت از خودش به وجود مي آيد.
49- بير ايتير ديم ، بير تووان ورديم = يكي گم كردم ، يكي تاوان دادم.
50-طالاقونه ورده ، طولوغونه ورده = طلاقش را داد ، مشكشم داد.
51-نه اوز ور، نه اوز آل = نه روبده نه رو بگير.
52-اوزوم الديم اوزومه ، دونيا گَلدِه گوزومه = خودم به خودم كردم دنيا پيش چشمم آمد.
53- گيونده قوَّتينه ، سيركَه دوشته موقتينه = به قدرت خود باليد ، سركه درجانش افتاد.
54-كيم ييه ، كيم باخا = كي بخوره ، كي نگاه كنه.
55-آقاچ قابلامادا حالوا يميبم آقزوم شيرين اولا = در قابلمه چوبي حلوا نخودم دهنم شيرين بشه
56- دنياهِه ييرو تيكير = دنيا را مي خورد و مي دوزد.
57-اولده اَليم سويه ، اولماده خمير سويه = شد آب دستم نشد آب خمير.
58-يانوخ يرينه آچار = سوختني جايش را باز مي كنه .
59- شاه گلده كنديميزه ، اول بيزه دوم سيزه = شاه آمد به شهر ما اول به ما بعداً شما.
60- سن وردي من اولدوم = تو زدي من مردم.
61- سوز ايكه چاي ايكه = حرف دوتا چايي دوتا.
62-اينَگي ساتمان تووق آلابيل مي = گاو تا نفروش مرغ نمي توني بگيري.
63-حلال حلاله كِتِّه آسمانا : حلال حلالش رسيد به آسمان.
64-ياقوشه خلخه گلير ، دامجوسه بيزه گلير = بارانش براي مردم مي بارد ، چكه اش براي ما.
65-كورده اوه يول وِرميلَر، تفنگينه آسير گِره اووَه = كُرد را به خانه راه نمي دهند تفنگش را بالاي اتاق مي اندازد.
66-قارون بوغازدان بير قَريش آشاقودور = معده از دهان يك وجب پايينه.
67-تيكه كه آغِزدان دوشته ، دوشر اَتَگَه = لقمه كه از دهان افتاد، مي افتد جلوي آدم.
68-بوره سينده ، آرواده اولده = كسي كه در برداشت گندم نفر آخر باشد زنش مي ميرد.


شعر ترکی بين كنده

شعرم براي شهرم -  این شعررا من چندسال پیش تو رادیو خوندم

                                                  ( بين كنده)

http://shahre-ben.blogfa.com/category/6
 
بین ترپاقه  طلا دیر                                            بورا عجیب سرا دیر
دوران گچیردیپ قدیم                                          گوروپ سخلیگه هرکیم
افغان داغه دوروپ دیر                                         دوشمن اونگه توتوپ دیر
تاریخ بو کـنته  یکه                                              هر ورقــه بیـر سکه
کندیم  خلخه مذهبه                                             ولایته   ٬ مکتبه
حجاب بوکنته گول دور                                         دوشمن گوزونه کول دور
اوشـاخ لاره خدایــــــه                                          شهید   لره  فدایــــه
هروقت وطن جان ایستر                                      کندیم  قانه  تمیز تر
توکــر خدا  یـولـونا                                                امام زمان(عج) خوشونا
خلخیم دیله تورکودور                                           خداگونه  بور کودور
شمال دان سده یول دور                                       جنوب دویکورده یول دور
سراٌو گدیر داغ لارا                                               بـونٌو گـدیـر چای  لارا
سراٌو سید بادون مرد                                            بـونٌو بابا پیر احــمـد
هرمــلــده بیر صفا                                               قوزی٬ لابـا رو٬ نـســا
گول تپیو٬قافارقاش                                               آشــاق مـلیـو٬ آقا ش
قارا یـوله  اوجـادا                                                  قالا واره   بــورادا
کوچـلره ٬ بی ریـا                                                 قـنشــولاره ٬  کیمیا
ایکه کورپه  قدیمه                                                خیره الیر گوزومه
الله یارو٬حاج مهدی                                              بوکورپو لرین آدی
حامام واره باستانه                                               قـالوپ حـله آستانـه
آشاق باغ لار بی مثال                                           قوزآقاچه چن صد سال
عجیب صفایی واره                                                قدیـم  چورگه  بـاره
میرزا٬بینین قوجاسه                                               گدیپ قالوپ  دوواسه
میرزا حبیب دستان                                                ایشیخ لنیپ بو بستان
گیردٌوبینین گوزودور                                                بولاق سویه سوزودور
گیردٌو داغه حکایت                                                  داشلارگوزه هر آیت
قوناخ بو یرده خوش دور                                           غمه اورک ده بٌش دور
گــلیـن وطنـیم خـلخه                                             یویون اورگیـن تــلخه
بورا  جـانـا جلا  دور                                                 چارماحالا  صفا دور
گلین که خوش گلدیـیز                                            قویون گوزه قدمـیز
اگر سوزوم دول ماده                                               تورکه حالیز اٌول ماده
گـلـین بورا تا دیـیـم                                                 فارس سوزومه الییم
تورکه سیزه سوغاته                                              خوش الـیر هر اوغاته
                                                                                          «جعفر نادری بنی»  
                                                  

Home [Powered by Blogger]