Loristan-Türk

Monday, July 30, 2012
http://shahre-ben.blogfa.com/

برخي ازضرب المثل هاي تركي شهر بن
1- آشه داشانا گولمَن ،كه سني آشي ده داشار = به كسي كه آشش سر مي رود نخند كه روزي آش توهم سر مي رود.
2- قاپه بير پاشنادا گزمز = در روي يك پاشنه نمي گردد.
3- اُوت قويير قاپوما = آتش پشت درب خانه ام مي گذارد.
4- بيز اُولدوك اُوقوره گِجَه آياييدون اولده = ما دزد شديم شب مهتاب شد.
5- ياييرم اَتين ياق لوسونه يا ييرم اورك آق روسونه = يا مي خورم گوشت ودمه يا مي خورم درد شكم .
6-تيلكِه تيلكيَّه ديير ، تيلكِه قويروقونا = روباه به روباه ميگه ، روباه به دمش
7- سن آقا من آقا ،اينك لَره كيم ساقا = تو آقا من آقا پس گاوارا كي بدوشه
8-بيزهريانه اَلَّديك خلخ كته بلَّده= ماهركجا رانشانه گذاشتيم مردم رفتند گشتند.
9- آروات اولره خان دور، بيلمير داغ دا نه بوران دور= زن در خانه خان است نمي داند در كوه چه طوفان ست.
10- بيزهريانا ميخ توخودوك خلخ گِته طُويله ميخ توخوده = ما هركجا ميخ كوبيديم مردم رفتند ميخ طويله كوبيدند. 
11-سازه اورگتمن خلخه كه دول آتار بُيني يا = ساز را به كسي ياد نده كه تنبك را ميده دستت.
12-اونّا مونّا سُوزي اولسون ، هُورمليكده گوزي اولسون = صحبتت پيش اين و اون باشه اما چشمت به بافتني من باشه
13- هريره گتّي اوگونان عاقل ، مشكلي دوشنه اَلي چاقل = هركجا رفتي عاقل باش كا اگر مشكلي برات پيش آمد دستت باز باشه
14- گت چورك يه سوز اورگن = برو نون بخور حرف ياد بگير
15- بير يريه گول قوي بير يريه تورپاخ = يه طرفت خاكستر بذار ، يه طرفت خاك
16- دريا قيراقونا گتيك دريا قوروده = كنار دريا رفتيم دريا خشكيد
17-هام كيمه اويشايا يول ورمن = همه كس رابه خانه راه مده
18- هام كيمه بير گوزودن باخ مان = همه كس را با يك چشم نگاه مكن
19-  آروادون آخور رنگه آغلاماكدور= زن رنگ آخرش گريه است
20-خلخه قينادوم باشوما گلده = مردم را مسخره كردم سرم آمد.
21- كوپَك اوزونه باخار ، سوموك سويار = سگ به خودش نكاه ميكنه استخوان ليس مي زنه
22- آقلاميانا اَمجَك يوخ = براي گريه نكرده پستان نيست.
23- قيزيم سنه دييرم گلينيم سن اشيت = دخترم به تو ميگم عروسم تو بشنو.
24-اُجوركه اَكدي اُجورده بيچَري =  آن جور كه كاشتي آن جور هم برداشت ميكني.
25-گت پاييز گلي قوز آل = برو پاييز بيا گردو بگير.
26-تيلكيّه گَرَك يوواسه دمينه قوواي= روباه را بايد از جلوي لانه اش فراري بدي.
27- وِرآجا ، گِت حاجا = بده به گرسنه برو حج
28-آلجاقدا ياتانه سيل آپارور ، اوجا داياتانه يل آپارور=  پايين خوابيده را سيل مي برد، بلندي خوابيده را باد.
29-الله سَنه عقل ورسين ، منه پول = خدا به تو عقل دهد به من پول
30-نه طلوق تيكن بيز واروم ، نه اره ورن قيز واروم = نه براي مشك دوختن سوزن دارم نه براي شوهر دادن دختر.
31- خالام بيلده ، عالام بيلده = خاله ام فهميد ، عالم فهميد
32-خلخ بيزه آلمير آت آردونا ، بيز خلخه آلاك ايپ آردونا = مردم مارا كنار اسبش نمي گيره ما آنها را كنار طنابمان بگيريم.
33- گِچن گونَره گون چالماز= براي روزهاي گذشته آفتاب ديگر نمي تابد.
34-گلجي سوقان ساتما گا كه = آمدني براي پياز فروشي كه .
35- آت مان آباي ، تانه باباي = عبا تا ننداز ، پدرت رابشناس .
36-قورقا چاشت اولماز، كوركن پشت اولماز= برشته گندم ناهار نميشه ، داماد پشت نميشه
37-آل داليا آبايه ، ايترميي بابايه = بنداز پشتت عباتا ، گم نكني بابا تا
38-كِچَلَه دِدِلَر يودي باشيه ، دِدِه هوردوم آتوم دالوما = به كچل ميگن سرتا شستي،ميگه بافتم انداختم پشتم
39-دوبيّه ديلَّرنيه بويني اَگيريدير ،دير هارام دوزدوركه بوينوم دوز اُولا= به شتر ميگن چرا گردنت كجه ميگه كجام راسته كه گردنم راست باشه
40-بيچاق دسَّسَينه كَس مَز= چاقودسته خود رانمي برد.
41-گول دَن قاخير ، تورپاخ تا اوتورير= از خاكستر بلند ميشه رو خاك ميشينه.
42-اَل اَله يويار، اَل دَه اوزه يويار = دست دستا مي شوره ، دستم صورتا مي شوره.
43- گيران چورك يِمَن ، مفت دانوشاي = نان گران نخور مفت حرف بزني.
44-دولان پالاسا ، قال قارايازا = به پيچ به پالتو ، بمون تا بهار.
45-تووقي ساتمان، جوجه آلابيل مي = مرغ را نفروش ، جوجه نمي توني بگيري.
46-بيز هريانا ميخ توخودوك ، خلخ كِتِّه دبّه آشته = ما هركجا ميخ كوبيديم ديگري رفت پوست انداخت .
47- اَريشتنين ايچنه چاس، آستانادان گچنه چاس = تا خوردن آش رشته ، تا رد شدن از پل.
48- آقاچ قورده اوزونن عَمله گلير = كرم درخت از خودش به وجود مي آيد.
49- بير ايتير ديم ، بير تووان ورديم = يكي گم كردم ، يكي تاوان دادم.
50-طالاقونه ورده ، طولوغونه ورده = طلاقش را داد ، مشكشم داد.
51-نه اوز ور، نه اوز آل = نه روبده نه رو بگير.
52-اوزوم الديم اوزومه ، دونيا گَلدِه گوزومه = خودم به خودم كردم دنيا پيش چشمم آمد.
53- گيونده قوَّتينه ، سيركَه دوشته موقتينه = به قدرت خود باليد ، سركه درجانش افتاد.
54-كيم ييه ، كيم باخا = كي بخوره ، كي نگاه كنه.
55-آقاچ قابلامادا حالوا يميبم آقزوم شيرين اولا = در قابلمه چوبي حلوا نخودم دهنم شيرين بشه
56- دنياهِه ييرو تيكير = دنيا را مي خورد و مي دوزد.
57-اولده اَليم سويه ، اولماده خمير سويه = شد آب دستم نشد آب خمير.
58-يانوخ يرينه آچار = سوختني جايش را باز مي كنه .
59- شاه گلده كنديميزه ، اول بيزه دوم سيزه = شاه آمد به شهر ما اول به ما بعداً شما.
60- سن وردي من اولدوم = تو زدي من مردم.
61- سوز ايكه چاي ايكه = حرف دوتا چايي دوتا.
62-اينَگي ساتمان تووق آلابيل مي = گاو تا نفروش مرغ نمي توني بگيري.
63-حلال حلاله كِتِّه آسمانا : حلال حلالش رسيد به آسمان.
64-ياقوشه خلخه گلير ، دامجوسه بيزه گلير = بارانش براي مردم مي بارد ، چكه اش براي ما.
65-كورده اوه يول وِرميلَر، تفنگينه آسير گِره اووَه = كُرد را به خانه راه نمي دهند تفنگش را بالاي اتاق مي اندازد.
66-قارون بوغازدان بير قَريش آشاقودور = معده از دهان يك وجب پايينه.
67-تيكه كه آغِزدان دوشته ، دوشر اَتَگَه = لقمه كه از دهان افتاد، مي افتد جلوي آدم.
68-بوره سينده ، آرواده اولده = كسي كه در برداشت گندم نفر آخر باشد زنش مي ميرد.


Home [Powered by Blogger]